REKLAMACIJE

Vladislava Đorđević PR STR Occasioni

Reklamaciju možete uložiti na broj telefona 069/617 – 837

reklamacije@occasioni.rs

Adresa: Jevrejska 12, Novi Sad

Troškove dostave reklamacije snosi trgovac.

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke postoje vidna oštećenja na kutiji, potrošač je dužan da pogleda proizvod i ukoliko je oštećen da pozove kurira koji je dostavio robu ili nas na 069/617 – 837 kako bi kurir napravio zapisnik i preuzeo oštećeni proizvod.

Ako ste otvorili proizvod koji ste poručili i on ne radi, postoji neki nedostatak, nije proizvod koji ste poručili, pozovite nas i mi ćemo o našem trošku u najkraćem mogućem roku preuzeti neispravan I poslati novi.

Ako nesaobraznost nastane u roku odšest meseci od dana prelaska rizika na potrošača,pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Dokaz o datumu prelaska rizika, za robu kupljenu preko internet prodavnice je račun o kupovini.

Potrošač može da izjavi reklamaciju u roku od dve godine telefonom, pisanim ilielektronskim putem uz dostavu računa nauvid ili slanjem kopije računa elektronskim putem kao i izjava u slobodnoj formi zbog čega se reklamira proizvod.

Čim preuzmemo robu, izdaćemo reklamacioni list ili elektronskim putem poslati potvrdu o prijemu reklamacije.

Po prijemu reklamacije “Occasioni” je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko ima objektivnih razloga da ne može da se udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren,dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i o tome obavestimo potrošača.